STAATSCOURANT Bestemmingsplan ‘Molenveld, Molenveld 9’, Sint Anthonis Ter inzage leggingIndienen Beroepschrift

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Sint Anthonis

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANT Bestemmingsplan ‘Molenveld, Molenveld 9’, Sint Anthonis Ter inzage leggingIndienen Beroepschrift

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 10 maart 2014 het bestemmingsplan “Molenveld, Molenveld 9” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de vestiging mogelijk van bedrijven in de categorie 4 van de in de bij het bestemmingsplan “Molenveld, Molenveld 9” opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten. Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 20 maart 2014 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan De Brink 3 te Sint Anthonis. Het bestemmingsplan met nummer NL.IMRO.1702.2BPmolenveld9-VA01, inclusief de bijbehorende stukken, is tevens raadpleegbaar op www.sintanthonis.nl, onder het kopje bekendmakingen/ruimtelijke ordening. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen het besluit van de raad kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door: • de belanghebbenden die tijdig bij de raad zienswijzen hebben ingebracht en • door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet tijdig bij de gemeenteraad heeft ingebracht. Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht de voorzitter van de genoemde Afdeling Bestuursrechtspraak worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt een besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien echter beroep is ingesteld en er een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend binnen de beroepstermijn, treedt het besluit van de gemeenteraad ingevolge artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Horst aan de Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.