STAATSCOURANT Bestemmingsplan ‘Molenveld’, Sint AnthonisTer inzage leggingInwerkingtredingVoorlopige voorziening

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Sint Anthonis

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANT Bestemmingsplan ‘Molenveld’, Sint AnthonisTer inzage leggingInwerkingtredingVoorlopige voorziening

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 22 april 2013 het bestemmingsplan “Molenveld” gewijzigd heeft vastgesteld. Voor een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerppplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, wordt kortheidshalve verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende bijlagen. Het plangebied betreft het bedrijventerrein Molenveld waarin voornamelijk de huidige situatie wordt vastgelegd. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Daarnaast zijn de bestaande (bouw)rechten uit het huidige bestemmingsplan overgenomen. Het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf maandag 6 mei 2013 tot en met maandag 17 juni 2013 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan De Brink 3 te Sint Anthonis. Het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende stukken, is tevens raadpleegbaar op www.sintanthonis.nl, onder het kopje bekendmakingen/ruimtelijke ordening. Ook kunt u het bestemmingsplan raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep kan worden ingesteld door: – Belanghebbenden die tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend; – Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze in te dienen; – Belanghebbenden, ook als zij niet eerder een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht. Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan of het besluit hogere waarden niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de inzagetermijn. Om de werking van het bestemmingsplan te schorsen, kan een belanghebbende tijdens de inzagetermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook bij een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Horst aan de Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.