STAATSCOURANTBestemmingsplan Scheermanlocatie (Molenveld) vastgesteldBestemmingsplan vastgesteldBeschikking hogere grenswaardeTer inzageBeroepVoorlopige voorzieningInwerkingtreding

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Oisterwijk

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANTBestemmingsplan Scheermanlocatie (Molenveld) vastgesteldBestemmingsplan vastgesteldBeschikking hogere grenswaardeTer inzageBeroepVoorlopige voorzieningInwerkingtreding

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 26 juni 2012 het ontwerpbestemmingsplan Scheermanlocatie gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Scheermanlocatie maakt de bouw van 15 woningen mogelijk op de hoek De Scheerman – Schoolstraat in Moergestel. De geluidsbelasting op de gevels van de toekomstige woningen overschrijdt de in de Wet geluidhinder omschreven voorkeursgrenswaarde. Daarom heeft het college van Oisterwijk een hogere grenswaarde vastgesteld. De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd. Het vastgestelde bestemmingsplan Scheermanlocatie met bijbehorende stukken is met ingang van 13 juli 2012 in te zien: − op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl; − op de gemeentelijke website www.oisterwijk.nl waar u de bestanden kunt downloaden in PDF bestand; − bij de Centrale Publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 te Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, op woensdag van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 19.00 uur. U kunt ook een afspraak maken buiten kantooruren; − bij de bibliotheek van Moergestel aan het St. Jansplein 5a te Moergestel. Het plan kan hier tijdens de openingstijden (maandag, woensdag en donderdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 14.00 uur tot 20.00 uur) worden ingezien. Binnen de hiervoor vermelde termijn van zes weken kan op grond van artikel 8.2 van de Wet de ruimtelijke ordening schriftelijk beroep worden ingesteld door: • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het bestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend; • Belanghebbenden die tijdig zienswijzen op de beschikking hogere grenswaarde bij het college hebben ingediend; • Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad of het college in te dienen; • Alle belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een ingediend beroepsschrift schorst in principe niet de werking van het besluit. Daartoe dient u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Binnen de beroepstermijn kan gelijktijdig met het instellen van beroep, en wanneer sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Horst aan de Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.