STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’ en verleende omgevingsvergunningBestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’OmgevingsvergunningTerinzageleggingBeroep en voorlopige voorziening

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening in Doesburg

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’ en verleende omgevingsvergunningBestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’OmgevingsvergunningTerinzageleggingBeroep en voorlopige voorziening

Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het bestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’ en de omgevingsvergunning zijn op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd voorbereid en worden gelijktijdig bekendgemaakt. De gemeenteraad van Doesburg geeft, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, kennis van de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’ in haar vergadering van 16 februari 2012. Het bestemmingsplan herziet een deel van de locatie Prins Bernhardplein en Beatrixstraat in de wijk Zuidelijk Molenveld. De voorziene ontwikkeling voorziet in de realisatie van ca. 41 woningen, waarbij zowel appartementen, nultredenwoningen als eengezinswoningen zijn beoogd. Burgemeester en wethouders hebben op 28 februari 2012 besloten omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘het bouwen van een bouwwerk’ voor de realisatie van 41 woonfuncties op de locatie Prins Bernhardplein en Beatrixstraat in de wijk Zuidelijk Molenveld. Met ingang van 10 maart tot en met 20 april 2012 ligt het bestemmingsplan ‘Zuidelijk Molenveld’ (bestaande uit een toelichting, regels (voorschriften), verbeelding (plankaart) en bijlagen), het raadsbesluit en de gecoördineerde omgevingsvergunning inclusief de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage op het Publieksbureau, Philippus Gastelaarsstraat 2. Het publieksbureau is maandag t/m donderdag van 08.00 tot 15.30 uur en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook is het publieksbureau op maandagavond geopend van 18.00 tot 19.30 uur, desgevraagd kan op deze avond het plan vanaf 18.00 uur gedurende drie aaneengesloten uren worden ingezien. Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente de plicht om ruimtelijke plannen digitaal en uitwisselbaar te maken en om de digitale ruimtelijke plannen aan te bieden aan een digitale landelijke voorziening. Ook dit plan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de gemeentelijke website. Gedurende bovengenoemde termijn kan tegen de hiervoor genoemde besluiten door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden na afloop van de beroepstermijn in werking. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treden het bestemmingsplan en de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres zie bovenstaand). Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Ingevolge artikel 8.3 lid 1 Wro worden beide besluiten voor de mogelijkheid van beroep aangemerkt als één besluit. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H. Schuiling (0313) 481 401.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.