STAATSCOURANTVerkeersbesluit verkeersmaatregelen Noordelijk Molenveld

Bekendmaking voor Verkeer | Weg in Doesburg

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 19-06-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. STAATSCOURANTVerkeersbesluit verkeersmaatregelen Noordelijk Molenveld

Verkeer | Weg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

INLEIDING De gemeente Doesburg heeft op verzoek van de wijkraad Noordelijk Molenveld opnieuw gekeken naar de verkeerssituatie in de Van Ubelstraat, Winterpolstraat, Baerkenstraat, Schaepstraat en de Van Berchemstraat. Al eerder was de wijkraad van mening dat bekeken moest worden of hier ook eenrichtingsverkeer kon worden ingevoerd, alsmede een geslotenverklaring voor vrachtauto’s. Dit vanwege de geringe breedte van deze straten. Vertegenwoordigers van de wijkraad en de gemeente hebben tijdens een korte schouw de situatie gezamenlijk bekeken. Naar aanleiding van deze schouw heeft de gemeente geconcludeerd dat de straten te smal zijn om verkeer in twee richtingen goed te kunnen verwerken. BEVOEGDHEID Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, d.d. 19 februari 2013, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen in beheer van de gemeente Doesburg. OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT Uit het oogpunt van: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; is het gewenst om: 1. in de Van Ubelstraat, de Winterpolstraat, de Baerkenstraat, de Schaepstraat en de Van Berchemstraat eenrichtingsverkeer in te stellen, uitgezonderd fietsers en bromfietsers; 2. in het begin van de Van Ubelstraat, aan de westzijde van de rijbaan, en in het begin van de Winterpolstraat, aan beide zijden van de rijbaan, een gele streep aan te brengen; 3. in de Van Ubelstraat, de Baerkenstraat, de Schaepstraat en de Van Berchemstraat een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen. Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover dat leidt tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken. MOTIVERING 1. Eenrichtingsverkeer De rijbanen in bovengenoemde straten mogen momenteel in twee richtingen bereden worden. Tevens is het toegestaan om op de rijbaan te parkeren. Landelijke (CROW) richtlijnen, opgesteld in het ASVV, stellen dat in dergelijke gevallen de rijbaan een totale breedte heeft van minimaal 6,80 m. Geen van de genoemde straten heeft echter een rijbaan van minimaal 6,80 m breed. Breedtes variëren van 4,55 m tot 5,20 m. De landelijke richtlijn voor wegbreedte met eenrichtingsverkeer en eenzijdig parkeren bedraagt minimaal 5,40 m. De geringe breedtes, in combinatie met op de rijbaan geparkeerde auto’s zorgt voor een situatie waarbij tegemoetkomend verkeer elkaar niet zonder problemen kan passeren. In dergelijke gevallen zal één van de automobilisten moeten wijken. Dit kan in genoemde straten op drie manieren: achteruit terugrijden, tussen geparkeerde auto wachten of over het trottoir rijden om elkaar zo toch te kunnen passeren. Achteruit rijden is vanuit verkeersveiligheid en rijgemak niet wenselijk, tussen geparkeerde auto’s wachten zal niet altijd mogelijk zijn in verband met de hoeveelheid geparkeerde auto’s en over het trottoir rijden veroorzaakt op termijn schade aan het trottoir en kan tot verkeersonveilige situaties leiden wanneer op dat moment voetgangers gebruikmaken van het trottoir. Het instellen van eenrichtingsverkeer heeft als doel verkeersonveilige situaties en schade aan trottoirs te voorkomen. 2. Gele streep Het begin van de Winterpolstraat, tussen de Kraakselaan en beide uitritten, blijft tweerichtingsverkeer. Om verkeer in twee richtingen goed te kunnen afwikkelen is voldoende wegbreedte nodig. De wegbreedte in de Winterpolstraat komt echter in het geding wanneer op de rijbaan geparkeerd wordt. Vanwege deze reden is het noodzakelijk dat in dit gedeelte van de Winterpolstraat, aan beide zijden van de weg, niet geparkeerd wordt. Het aanbrengen van een doorgetrokken gele streep heeft als doel het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 3. Geslotenverklaring In eerdergenoemde straten is, vrijwel direct na de revitalisatie van Noordelijk Molenveld, door de projectleider schade geconstateerd aan trottoirs. Het blijkt dat vrachtauto’s die door deze straten rijden genoodzaakt zijn om deels over het trottoir te rijden. Dit komt door de geringe breedte van de rijbaan. Omdat auto’s hier op de rijbaan parkeren blijft er onvoldoende ruimte over voor vrachtauto’s. Hierdoor ontstaat schade aan het trottoir. Ook kan vrachtverkeer in genoemde straten voor verkeersonveilige situaties zorgen. Doordat vrachtauto’s soms deels over het trottoir rijden ontstaat op die plek een potentieel gevaarlijke situatie voor voetgangers, terwijl het trottoir juist bedoeld is om voetgangers een veilige plek te bieden. In uitzonderlijke gevallen is het college bevoegd een ontheffing te verlenen. Het instellen van een geslotenverklaring heeft als doel verkeersonveilige situaties en schade aan trottoirs te voorkomen. GEHOORD Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de verkeersadviseur van Politie Oost-Nederland, district Gelderland-Midden. BESLUIT Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders om: • in de Van Ubelstraat en de Winterpolstraat eenrichtingsverkeer in de noordelijke richting in te stellen, uitgezonderd fietsers en bromfietsers, door middel van plaatsing van de borden C3, C2 en onderbord OB54 uit bijlage 1 van het RVV 1990; • in de Baerkenstraat, de Schaepstraat en de Van Berchemstraat eenrichtingsverkeer in de noordoostelijke richting in te stellen door middel van plaatsing van de borden C3, C2 en onderbord OB54 uit bijlage 1 van het RVV 1990; • in de Van Ubelstraat, de Baerkenstraat, de Schaepstraat en de Van Berchemstraat een geslotenverklaring voor vrachtauto’s in te stellen door middel van plaatsing van het bord C7 uit bijlage 1 van het RVV 1990. Doesburg, 21 november 2013 Burgemeester en wethouders van Doesburg, Namens deze, K.Wienk, Beleidsmedewerker verkeer BEZWAAR EN BEROEP Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Doesburg, Postbus 100, 6980 AC Doesburg. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: • naam en adres van de indiener; • de dagtekening; • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; • de gronden van het bezwaar. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.