Aanwijzing toezichthouder gemeente Horst aan de Maas 2024

Bekendmaking voor overig in Horst aan de Maas

Geplaatst op Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl op: 24-2-2024

  1. Bekendmakingen Horst aan de Maas
  2. Aanwijzing toezichthouder gemeente Horst aan de Maas 2024

overig Horst aan de Maas Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Horst aan de Maas

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Horst aan de Maas, ieder voor zover het zijn eigen bevoegdheid betreft; Overwegende: -dat de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om toezichthouders aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift; -dat uit het oogpunt van een goed toezicht- en handhavingsbeleid en adequate taakuitvoering het noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheden; Gelet op: het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet, artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen, artikelen 18.6 en 18.7 van de Omgevingswet, artikel 5:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Horst aan de Maas, artikel 5:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Openbare Orde en Veiligheid gemeente Horst aan de Maas en artikel 5.18 van de Wet goed verhuurderschap; Besluiten: De heer R.J.G. Wijnen   1.Aan te wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht, de Wet basisregistratie personen, de Omgevingswet,, de Algemene Plaatselijke Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Horst aan de Maas, de Algemene Plaatselijke Verordening Openbare Orde en Veiligheid gemeente Horst aan de Maas, de Afvalstoffenverordening gemeente Horst aan de Maas en de Wet goed verhuurderschap. 2.Dat voornoemde toezichthouder, gelet op artikel 18.7 Omgevingswet, de bevoegdheid wordt toegekend met medeneming van de benodigde apparatuur een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner. 3.Dat de in sub 2 toegekende bevoegdheid alleen wordt toegekend voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens deze wet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen. 4.Dat de aanwijzing van de toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband. 5.Dat aan bovengenoemde persoon ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in sub 1 genoemde wetten en regels een legitimatiebewijs wordt verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht en daarop gebaseerde Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb. 6.Dat dit besluit geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Horst aan de Maas. 7.Dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Unknown

 Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Lokaalnieuwshorst-aan-de-maas.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Horst aan de Maas. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Horst aan de Maas

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.